Adatvédelmi Szabályzat - DODO | Designban Otthon

Adatvédelmi Szabályzat

PREAMBULUM

Elfogadta a DODO HOME Kft, (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 46-48., cgj.: 01-09-345918, adószám: 24979762-2-43, képviseli: Vitvera Gábor ügyvezető)(a továbbiakban: Üzemeltető), mint a DODO webáruház üzemeltetője 2019. július 25-én.

BEVEZETÉS

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

Minden természetes személy, aki a https://dodo.hu oldalon vásárol, regisztrál, vagy bármilyen módon megadja adatait automatikusan elfogadja és egyetért jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal (továbbiakban együttesen: Felhasználók).

ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználók önkéntesen megadott adatait, az oldal tartalmához való hozzáférés; a kínált szolgáltatások igénybevétele; hírlevelek küldése; megrendelések és számlázások lebonyolítása; kapcsolatfelvétel; statisztikák készítése; igényfelmérés; reklámcélú- vagy egyéb tájékoztatás érdekében rögzítjük. Az adatokat az Üzemeltető tartja nyílván és kezeli.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK FORRÁSA

Az Üzemeltető, a birtokába került személyes adatok kezelését és feldolgozását az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.); a Ptk. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok értelmében végzi.

Az érintett személyek adatkezelési hozzájárulásukat bármikor, indoklás nélkül szóban, írásban, elektronikus küldeményben visszavonhatják.

AZ ÉRINTETTEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Az adatkezelés a felhasználók alábbi adataira terjed ki:

 • családnév, utónév
 • szállítási és számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az Üzemeltető más személyes adatok megadását is kérheti a Felhasználóktól. Minden adatkérés előtt az Üzemeltető megjelöli az adatkezelés célját és időtartamát.

ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTALMA

Az elektronikusan tárolt személyes adatok törlésre kerülnek, a regisztrált Felhasználó kérésére, illetve az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén.

TOVÁBBÍTOTT ADATOK FAJTÁI

Az Üzemeltető a megrendelések teljesítésének érdekében a Felhasználó szállítási adatait futárszolgálat részére átadhatja. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintettek előzetes és tájékozott hozzájárulásával adhat át kivéve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás esetét.

Az Üzemeltető az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Üzemeltető részéről bankkártyás fizetés esetén a Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az Üzemeltető.

AZ ÜZEMELETETŐ MUNKAVÁLLALÓINAK KÖTELEZETTSÉGEI AZ ADATKEZELÉS SORÁN

Az adatkezelési szabályzat betartása az Üzemeltetőre, annak valamennyi munkavállalójára - ideértve a volt munkavállalókat is – (a továbbiakban: munkavállaló) kötelező érvényű a szolgáltatással összefüggő bármely információ kezelése során.

A munkavállaló sem a munkaviszony fennállása alatt, sem annak megszűnése után nem hozhat nyilvánosságra és közölhet más személlyel, illetve tehet hozzáférhetővé más személy számára bármely az Üzemeltetővel összefüggésben tudomására jutott üzleti titkot vagy a munkaviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adatot.

A munkavállaló a tudomására jutott üzleti titkot vagy a munkaviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adatot akkor közölheti valamely más munkavállalóval, ha erre munkavégzéséhez szükség van. A munkavállaló a tudomására jutott üzleti titkot vagy a munkaviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adatot egyéb harmadik személlyel csak a munkáltatói jogok gyakorlójának az engedélyével közölhet.

A munkavállaló üzleti titoknak minősülő adatot és a munkaviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adatot csak a munkáltatói jogok gyakorlójának engedélyével vihet el, vagy továbbíthat a munkáltató székhelyéről vagy telephelyéről, tekintet nélkül arra, hogy az elvitel mely eszköz igénybe vételével vagy a továbbítás mely módon történik.

A munkavállaló köteles a munkáltatói jogok gyakorlójának azonnal jelenteni, ha a jelen szabályzat megsértése a tudomására jut.

Az Üzemeletető adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az ügyvezető a felelős.

AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA

A kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

 • nyomtatott irat
 • elektronikus adat
 • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat

Az adatok biztonságáról az Üzemeltető a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy az adatok kezelésére, tárolására szolgáló technikai berendezésekhez és dokumentumokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Az Üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok Vis Maior esetén se sérüljenek, semmisüljenek meg, vagy váljanak megismerhetővé.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) köteles ellátni. Amennyiben ennek megszervezéséhez nem rendelkezik megfelelő szaktudással jogosult információtechnológiai szakértő segítségét igénybe venni.

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait Kanada területén, a Shopify Inc. (www.shopify.com) szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tárolja.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az adatkezelés során az Üzemeltető biztosítja az érintettek jogát adataik védelméhez.

Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről: az érintett kérelmére az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadására kizárólag törvényben szabályozott esetekben van lehetőség.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.

A személyes adatot az Üzemeltető törli, ha kezelése jogellenes; a Felhasználó kéri; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

A Felhasználó az előbbieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Üzemeltető jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; vagy ha a személyes adat felhasználása, továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A fenti jogosultságok részletezését az Infotv. 14-19. §, illetve 21. § szakaszai tartalmazzák. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve az Infotv-ben meghatározott egyéb esetekben bírósághoz fordulhat (Infotv. 22. §). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a https://dodo.hu és https://www.facebook.com/dodohome.hu oldal használata során nem oszthat meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely:

 • mások becsületét, méltóságát sérti
 • valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz
 • valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó szándékkal szidalmaz
 • a különleges személyes adat fogalma alá tartozik

Ezen személyes adatokat az Üzemeltető haladéktalanul törli, és felszólítja a Felhasználót arra, hogy tartsa meg a fenti követelményeket. Amennyiben a Felhasználó a figyelmeztetést követően újra, a fenti előírásokba ütköző magatartást tanúsít, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználót a szolgáltatások köréből kizárja.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatások köréből kizárja azon Felhasználókat, aki bármely más személy nevével vagy e-mail címével visszaél.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A https://dodo.hu felkeresése esetén a felhasználó IP-címe regisztrálásra kerülhet, a honlap üzemeltetése során használt informatikai megoldások azonban nem teszik lehetővé, hogy az Üzemeltető a Felhasználó személyes adataihoz hozzáférjen, ezen adatok kizárólag a honlap fejlesztése, az azon keresztül elérhető szolgáltatások javítása érdekében kerülnek felhasználásra (statisztikák és elemzések készítésére).

A weboldal a látogatás során ún. "cookie"-t telepíthet a felhasználó számítógépének, telefonjának merevlemezén, memóriájában annak érdekében, hogy az oldal további felkeresése esetén a lap tartalma és a barangolás, navigálás gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. A "cookie" letöltésének megtagadása esetén a lap egyes elemi esetlegesen nem válnak megjeleníthetővé.

Az Üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A szolgáltatással összefüggő adatkezelést az Üzemeltető bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Az adatkezelést a hatósági hozzájárulás birtokában folytatja (NAIH-139302/2018.).

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben az Infotv., a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.


Budapest, 2019.07.25.

Keresés